Gà què ăn quẩn cối xay, Ăn đi ăn lại cả ngày cũng no
Chân cứng đá mềm
Năng nhặt chặt bị
Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn, Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Kiến tha lâu đầy tổ.
Hãy cho bền chí câu cua, Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai.
Ai ơi giữ chí cho bền. Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.
Mưu cao chẳng bằng chí dày. Chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ.
Có chí thì nên. Có nền thì vững.
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau