Thua keo này, bày keo khác
Thắng không kiêu bại không nản
Còn răng nào cào răng ấy
Còn nước còn tát
Nước chảy đá mòn
Nước chảy lâu, đâu cũng tới
Cát lâu cũng đáp nên cầu
Lâu ngày lá dâu thành lụa
Lâu ngày dày kén
Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau