Trời nào có phụ ai đâu Hay làm thì giàu, có chí thì nên
Năng làm thì nên
Lao động là vàng
Kiến tha lâu đầy tổ
Góp gió thành bão
Tích tiểu thành đại
Một lần ngại tốn, bốn lần chẳng xong
Có cứng mới đứng được đầu gió
Chớ vì nghẹn một miếng mà bỏ bữa ăn Chớ vì ngã một lần mà thôi chân không bước
Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau