Các bạn không thể cưa mạt cưa vì đó đều là những thứ đã cưa ra.Việc trước đây cũng vậy, khi bạn lo nghĩ về nhữn việc đã xong, chẳng qua bạn cũng đang cưa những mạt cưa vô dụng
Kinh nghiệm chỉ dạy cho những ai có thể dạy dỗ.
Trải qua một việc thêm một phần trí khôn.
Ba người cùng đi, tất có một người là thầy ta, chọn người hay mà bắt chước, người dở mà sửa mình.
Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý.
Ở đời có 3 điều đáng tiếc: Một là việc hôm nay bỏ qua Hai là đời này chẳng học Ba là thân này lỡ hư.